Foreslår ny nasjonal forskrift om import og eksport av farlige kjemikalier (2017/3539)

Miljødirektoratet foreslår ny nasjonal forskrift for å gjennomføre Rotterdamkonvensjonens krav i norsk rett.

Den eksisterende forskriften av 1995 om import og eksport av visse farlige kjemikalier er utdatert. Oppdatert EU-forordning for gjennomføring av Rotterdamkonvensjonen er ikke en del av EØS-avtalen. Derfor er det laget forslag til en ny nasjonal forskrift.

Det anses at forslag om ny nasjonal forskrift ikke vil gi nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge utover de som allerede følger av gjeldende forskrift.

Vi gjør oppmerksom på at høringen gjennomføres elektronisk. Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i høyremenyen.

Høringsfrist 12. februar 2020.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Justis- og beredskapsdepartementet

18.02.20

Firma: Justis- og beredskapsdepartementet

Forsvarsdepartementet

23.01.20

Firma: Forsvarsdepartementet

Tema

Relaterte lenker