Foreslår endring i biocidforskriften (2019/6949)

Miljødirektoratet foreslår å gjennomføre to nye EU-rettsakter ved å endre biocidforskriften.

EU-kommisjonen har vedtatt to nye rettsakter som supplerer og utdyper biocid­forordningen (EU) nr. 528/2012. Siden rettsaktene er EØS-relevante og er i prosess for å bli tatt inn i avtalen, er Norge forpliktet til å gjennomføre dem i norsk rett. Rettsaktene sendes på høring før de er inne i EØS-avtalen for å sikre en rask gjennomføring. Det er på dette tidspunktet ingen mulighet til å påvirke innholdet i rettsaktene.

Vi gjør oppmerksom på at høringen gjennomføres elektronisk. Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på disse sidene. Høringsdokumentene ligger i høyremenyen.

Høringsfrist er 8. august 2019.

Høringsdokumenter

Tema

Relaterte lenker