Foreslår endring i biocidforskriften (2019/14160)

Miljødirektoratet foreslår å gjennomføre ny EU-rettsakt ved å endre biocidforskriften.

EU-kommisjonen har vedtatt ny rettsakt som supplerer og utdyper biocidforordningen (EU) nr. 528/2012. Siden rettsakten er EØS-relevant og er i prosess for å bli tatt inn i avtalen, er Norge forpliktet til å gjennomføre den i norsk rett. Rettsakten sendes på høring før den er inne i EØS-avtalen for å sikre en rask gjennomføring. Det er på dette tidspunktet ingen mulighet til å påvirke innholdet i rettsakten.

Vi gjør oppmerksom på at høringen gjennomføres elektronisk. Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i høyremenyen.

Høringsfrist 24. januar 2020.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Utenriksdepartementet

23.01.20

Firma: Utenriksdepartementet

Olje- og energidepartementet

17.01.20

Firma: HOlje- og energidepartementet

Tema

Relaterte lenker