Foreslår endring i biocidforskriften (2019/10654)

Miljødirektoratet foreslår å gjennomføre flere nye EU-rettsakter ved å endre biocidforskriften.

EU-kommisjonen har vedtatt flere nye rettsakter som supplerer og utdyper biocid­forordningen (EU) nr. 528/2012. Siden rettsaktene er EØS-relevante og er i prosess for å bli tatt inn i avtalen, er Norge forpliktet til å gjennomføre dem i norsk rett. Rettsaktene sendes på høring før de er inne i EØS-avtalen for å sikre en rask gjennomføring. Det er på dette tidspunktet ingen mulighet til å påvirke innholdet i rettsaktene.

Vi gjør oppmerksom på at høringen gjennomføres elektronisk. Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i høyremenyen.

Høringsfrist 20. november 2019.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Utenriksdepartementet

19.11.19

Firma: Utenriksdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

18.11.19

Firma: Justis- og beredskapsdepartementet

Statens vegvesen: Høringssvar

18.11.19

Firma: Statens vegvesen

Forsvarsdepartementet

09.10.19

Firma: Forsvarsdepartementet

Tema

Relaterte lenker