Foreslår å endre produktforskriftens kap. 4 (2018/5445)

Miljødirektoratet foreslår å gjennomføre en ny POPs-forordning, (EU) 2019/1021, ved å endre produktforskriftens kapittel 4.

EU-kommisjonen har vedtatt en ny POPs-forordning, (EU) 2019/1021, som erstatter tidligere POPs-forordning ((EC) 850/2004). Forordningen er vurdert som EØS-relevant og vil bli tatt inn i EØS-avtalen, og skal dermed gjennomføres i norsk rett.

Hovedinnhold i forordningen (EU) 2019/1021

Forordningen trådte i kraft i EU juli 2019. Forordningen konsoliderer tidligere POPs-forordning og alle endringsforordninger til denne. I tillegg er det gjort følgende endringer:

  • Flere definisjoner er endret for å samsvare med definisjoner i annet europeisk kjemikalieregelverk og avfallsregelverk

  • To nye stoffer, dekabromodifenyl ether (dekaBDE) og pentaklorfenol (PKF), innlemmes i vedlegg I

  • Felles destruksjonsgrense for summen av polybrominerte difenyl ethere (PBDE-er) er fastsatt i vedlegg IV

  • For reguleringene av heksabromsyklododekan (HBCD), kortkjedede klor parafiner (SCCP) og perfluoroktansulfon syre (PFOS) i vedlegg I er det gjort små justeringer

Vedlagt er forslag til endringsforskrift. Skjema for å gi tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i høyremenyen.

Vi ber om kommentarer til forslaget innen 12. februar 2020.

Kontakt

Trine-Lise Torgersen: trine-lise.torgersen@miljodir.no
Trine Celius: trine.celius@miljodir.no

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Utenriksdepartementet

21.02.20

Firma: Utenriksdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

17.02.20

Firma: Justis- og beredskapsdepartementet

Olje‐ og energidepartementet

06.02.20

Firma: Olje‐ og energidepartementet

Tema

Relaterte lenker