Regelverk

Høringer om forslag til endringer av det norske regelverket. Alle høringer foregår elektronisk. Du finner skjema for å avgi høringsuttalelse nederst på hver høringssak.

Foreslår å endre produktforskriftens kap. 4 (2018/5445)

Miljødirektoratet foreslår å gjennomføre en ny POPs-forordning, (EU) 2019/1021, ved å... 17.12.19

Foreslår ny nasjonal forskrift om import og eksport av farlige kjemikalier (2017/3539)

Miljødirektoratet foreslår ny nasjonal forskrift for å gjennomføre Rotterdamkonvensjonen... 17.12.19

Foreslår endring i biocidforskriften (2019/14160)

Miljødirektoratet foreslår å gjennomføre ny EU-rettsakt ved å endre biocidforskriften. 16.12.19

Foreslår endring av produktforskriften kap. 2A (2013/10356)

Produktforskriften kapittel 2A gjennomfører EUs direktiv for elektriske og elektroniske... 13.12.19

Foreslår reviderte retningslinjer for miljøovervåking offshore (2019/1007)

Miljødirektoratet har sett behov for en revidering av retningslinjer for miljøovervåking... 05.11.19

Foreslår tre endringer i REACH-forskriften (2019/11518)

Endringene omfatter oppføring av nye stoffer på vedlegg XIV, endring av krav til Echas... 24.10.19

Høring av nasjonal avfallsplan (2019/12747)

Miljødirektoratet gjennomfører på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet høring av... 23.10.19

Foreslår endring i biocidforskriften (2019/10654)

Miljødirektoratet foreslår å gjennomføre flere nye EU-rettsakter ved å endre... 03.10.19

Foreslår endringer i avfallsforskriften (2015/9689)

Miljødirektoratet gjennomfører høring av forslag til endring i avfallsforskriften kapitt... 24.09.19

Foreslår endringer i jakttid på elg og hjort (2019/3864)

Miljødirektoratet hører på forslag til utvidet jakttid på elg og hjort i 15 kommuner run... 24.09.19

Foreslår ny forskrift om forurensning og avfall på Svalbard (2018/1853)

Miljødirektoratet sender forslag til ny forskrift om forurensning og avfall på Svalbard ... 02.09.19

Foreslår ny forskrift for håndtering av gummigranulat (2019/8215)

Miljødirektoratet sender utkast til ny forskrift om etablering og drift av idrettsbaner... 27.06.19

Foreslår ny åteforskrift (2019/7914)

Miljødirektoratet foreslår ny forskrift som regulerer utlegging av åte og fôring av vilt... 24.06.19

Foreslår ny viltforskrift (2019/7911)

Miljødirektoratet foreslår ny forskrift om skadefelling, om dødt vilt og om bruk av vilt... 24.06.19

Foreslår forskrift om grunnsatser for tap av tamrein drept eller skadet av rovvilt (2019/6779)

Miljødirektoratet sender på høring forslag til forskrift om grunnsatser for tap av tamre... 24.06.19

Foreslår endringer i forskrift om fiske etter anadrome laksefisk (2019/5220)

Miljødirektoratet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift 10. mai... 19.06.19

Foreslår endring i biocidforskriften (2019/6949)

Miljødirektoratet foreslår å gjennomføre to nye EU-rettsakter ved å endre biocidforskrif... 13.06.19

Foreslår endring av produktkontrolloven (2019/5973)

Miljødirektoratet foreslår enkelte endringer i produktkontrolloven. Formålet er å forbed... 02.05.19

Foreslår endring i forurensningsforskriften kap. 27 (2014/6683)

Miljødirektoratet legger ut på høring  forslag til gjennomføring av direktiv 2015/2193 o... 29.04.19

Foreslår endringer i fisketider (2019/5220)

Miljødirektoratet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift 10. mai... 11.04.19

Foreslår endring i biocidforskriften (2019/4777)

Miljødirektoratet foreslår å gjennomføre tre nye EU-rettsakter ved å endre biocidforskri... 05.04.19

Høring av endringer i REACH-forskriften (2019/4440)

Bakgrunnen for forslaget er at vedleggene V og XVII i det europeiske kjemikalieregelverk... 05.04.19

Foreslår endring av produktforskriften kap. 2A (2013/10356)

Produktforskriften kapittel 2A gjennomfører EUs direktiv for elektriske og elektroniske... 04.04.19

Foreslår endringer i klimakvoteforskriften (2019/4746)

Miljødirektoratet foreslår endringer i forskrift av 23. desember 2004 nr. 1851 om... 03.04.19

Høring av krav til rapportering av EE-produkter (2019/3474)

Miljødirektoratet sender på høring forslag om endring av avfallsforskriften kapittel 1 o... 05.03.19

Høring om endring av tankforskriften (2019/3829)

Miljødirektoratet sender på høring forslag om endringer i forurensningsforskriften... 04.03.19

Søker om å opprette Raudafjell villreinområde (2013/4864)

Interimsstyret for Raudafjell har i brev av 10. desember 2018 søkt om opprettelse av... 11.01.19

Høring av endringer i CLP-forskriften (2019/364)

Miljødirektoratet sender på høring forslaget om endring av det europeiske regelverket fo... 11.01.19

Foreslår endringer i regelverk om ftalater og i produktforskriften (2018/13872)

Miljødirektoratet sender på høring forslag om endringer i REACH-forskriften om forbud mo... 09.01.19

Strengere grenseverdier for utlekking av seksverdig krom i leketøyforskriften (2017/11830)

Miljødirektoratet foreslår å gjennomføre endringer i EUs leketøydirektiv ved å endre den... 19.12.18

Foreslår endring i biocidforskriften (2018/13630)

Miljødirektoratet foreslår å gjennomføre en ny EU-rettsakt ved å endre biocidforskriften. 18.12.18

Foreslår endring i biocidforskriften (2018/11533)

Miljødirektoratet foreslår å gjennomføre nye EU-rettsakter ved å endre biocidforskriften. 15.11.18

Foreslår endring av produktforskriften kapittel 2A (2013/10356)

Produktforskriften kapittel 2A gjennomfører EUs direktiv for elektriske og elektroniske... 26.10.18

Foreslår endringer i kjemikalieregelverket (2018/10448)

Miljødirektoratet foreslår å gjennomføre en EU-forordning ved å endre produktforskriften. 25.10.18

Foreslår endring av avfallsforskriften (2013/1343)

Forslaget gjelder endring av avfallsforskriften kap. 4 om kasserte batterier, og er en... 19.10.18

Foreslår endring av produktforskriften kapittel 6a (2018/7071)

Miljødirektoratet foreslår å endre kapittel 6a i produktforskriften for å etablere... 20.09.18

Foreslår endring i biocidforskriften (2018/9868)

Miljødirektoratet foreslår å gjennomføre en ny EU-rettsakt ved å endre biocidforskriften. 28.08.18

Høring av endringer i REACH-forskriften og produktforskriften (2018/7220)

Miljødirektoratet sender på høring forslag om endringer i REACH-forskriften og... 17.07.18

Foreslår nytt direktiv for engangsartikler av plast (2018/6522)

EU-kommisjonen la 28. mai 2018 fram forslag til nytt direktiv som skal redusere negative... 25.06.18

Foreslår endring i biocidforskriften (2018/6177)

Miljødirektoratet foreslår å gjennomføre nye EU-rettsakter ved å endre biocidforskriften. 25.06.18