Neptune søker om boring på Duva-feltet (2019/8537)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Neptune Energy Norge AS om tillatelse til boring av topphull og geopilot på Duva-feltet i PL 636 i Nordsjøen.

Duva-feltet er et nytt olje- og gassfelt som ligger i Nordsjøen, ca. 14 km nordøst for Gjøa. Operasjonene, som inkluderer boring av fire topphull og én geopilot samt midlertidig plugging av geopiloten, er planlagt startet opp 1. november og vare i omlag 60 dager. Før boringen starter vil det være installert én havbunnsramme med fire brønnslisser som boringen vil skje gjennom.

Borelokasjonen ligger ca. 32 km fra Bulandet (Askvoll) og 40 km fra Kinn (Flora).

Topphullseksjonene planlegges boret med vannbasert borevæske med utslipp av borevæske og borekaks til sjø. Geopiloten vil bores med vannbasert borevæske i topphullseksjonen og oljebasert borevæske i reservoarseksjonen. Det er ikke påvist koraller eller andre sårbare bunnhabitater i området. Neptune planlegger å slippe ut hhv. 2020 og 123 tonn kjemikalier i grønn og gul kategori.

Oljen på Duva-feltet er ennå ikke analysert for forvitringsegenskaper med er vurdert å være lik Pil oljen. Dette er en middels tung olje med svært høyt innhold av voks og som vil oppnå høy viskositet og ha lang levetid på sjøen. For geopiloten er potensielle utslippsmengder ved en utblåsning moderate, med vektede utslippsrater på 2280 og 1910 Sm3 olje/døgn for hhv. overflate- og sjøbunnsutslipp. Miljørisikoen er beregnet å være moderat over hele året, størst i vintersesongen med ca. 30% av selskapets feltsspesifikke akseptkriterier i kategorien alvorlig miljøskade for lunde. I øvrige sesonger er miljørisikoen mellom 10 og 18%.

Det er beregnet et beredskapsbehov på 5 NOFO systemer på åpent hav. Neptune foreslår responstid for første system på 6 timer og fullt utbygd barriere innen 24 timer. Alle systemene vil være utstyrt med HiVisc oljeopptager for å kunne håndtere den voksrike og viskøse oljen. For kysten er dimensjonerende beredskapsbehov beregnet til 9 høyhastighets kystsystemer, det første innen korteste drivtid til land på 1,4 døgn. De øvrige vil mobiliseres fortløpende innen korteste drivtid til prioriterte områder.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden.

Høringsdokumentene ligger i menyen til høyre.

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 7. august 2019, jf. forurensningsforskriften § 36-5.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Fiskeridirektoratet

01.11.19

Firma: Fiskeridirektoratet

Vedtak

Tema