Anmodning om uttalelse til søknad om produksjonsboring på Fenja (2019/579-19)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Neptune Energy om tillatelse etter forurensningsloven til boring av produksjonsbrønner på Fenja. 

Fenja-feltet ligger ca. 36 km sørvest for Njord og skal produsere over Njord A. Det er ca. 83 km til land (Frøya). Søknaden omfatter forbruk og utslipp av kjemikalier, utslipp til luft fra kraftgenerering og brønnopprensking og beredskap mot akutt oljeforurensning. Operatøren påviste spredte forekomster av svamp og enkelte sjøfjær under grunnlagsundersøkelsene. 

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i høyremenyen. 

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 9. august 2019, jf. forurensningsforskriften § 36-5.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Fiskeridirektoratet

22.07.19

Firma: Fiskeridirektoratet

Vedtak

Tema