Tschudi Arctic Transit AS søker om endret tillatelse (2019/962)

Tschudi Arctic Transit AS (TAT) søker om endring av tillatelse til forurensende virksomhet etter forurensningsloven. De søker om å utvide eksisterende tillatelse til omlasting av LNG (flytende naturgass) fra skip til skip i Sør-Varanger kommune, Finnmark, til også å omfatte omlastingspunkt SS5 i Korsfjorden med 140 omlastinger per år. De søker også om å utføre samtidige omlastinger ved SS5 og SS4 som ligger ved Ropelv.

Området rundt SS5 er vurdert til å være særlig sårbart og verneverdig. Korsfjorden er nasjonal laksefjord. I tilgrensede områder er det registrert mye sjøfugl, inkl. rødlistede arter. LNG utgjør en helt annen miljørisiko enn f.eks. olje eller gasskondensat. LNG fordamper meget raskt ved uhellsutslipp og medfører begrensede miljøvirkninger. Miljørisikoanalysen utarbeidet for omlasting av LNG ved SS5 konkluderer med at risiko knyttet til evt. utslipp av LNG er små.

I henhold til forurensningsforskriften § 36-6 skal forurensningsmyndigheten gi allmennheten anledning til å uttale seg før vedtak treffes.

Miljødirektoratet ber om å få eventuelle uttalelser til søknaden, inkl. miljørisikoanalyser innen 11. november 2019. Det er satt en kort frist siden en tilsvarende sak har vært på høring tidligere i år i regi av Kystverket.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk høringsuttalelse finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i høyremenyen.

Det er også mulig å sende inn høringskommentarer skriftlig til Miljødirektoratet, postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim, eller per e-post til post@miljodir.no. Vennligst merk brev eller e-post med 2019-962.

Høringsuttalelser vil fortløpende bli publisert på Miljødirektoratet.no, med mindre du uttrykkelig har reservert deg mot dette. 

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Fiskeridirektoratet

14.11.19

Firma: Fiskeridirektoratet

Fiskarlaget Nord

12.11.19

Firma: Fiskarlaget Nord

Finnmark fylkeskommune

07.11.19

Firma: Finnmark fylkeskommune

Sør-Varanger kommune

07.11.19

Firma: Sør-varanger kommune

Tema

Relaterte lenker