972417769: TQC - Tysfjord kommune

Administrativ høring fra Tysfjord kommune Miljødirektoratet etterspør spesielt følgende punkter: - Overskridelse av mål for luftkvalitet i området. Kommunen vurderer at dette ikke vil overskride mål for luftkvalitet. - Naturmangfoldloven Kommunen har erfart at fjorden er en god resipient og det dermed ikke vil være konflikter med naturmangfoldloven. Hverken ifølge § 8 eller § 10. - Andre lokale forhold. Kommunen er bekymret for transport av farlige kjemikalier på vei.Spesielt strekningene på E6 og RV827. Vi ønsker av denne grunn at mest mulig transport av kjemikalier foregår sjøveien til Drag i Tysfjord. Denne bekymringen er forankret i kommunal ROS analyse og beredskapsplan. - Generelt Ingen andre merknader
Uttalelse fra:
Tysfjord kommune
Firma:
972417769
Emne:
TQC - Tysfjord kommune
Epost:
postmottak@tysfjord.kommune.no

Høringsdokumenter