Wylfa Newydd Nuclear generation station - varsel etter Espoo-konvensjonen (2017/1077)

Miljødirektoratet har mottatt høringsutkast om planer for et nytt atomkraftanlegg ved Wylfa, Angelsey i det nordlige Wales. 

Saken er sendt Miljødirektoratet som nasjonalt kontaktpunkt for saker som omfattes av Espoo-konvensjonen om tiltak med grenseoverskridende virkninger.

Britiske myndigheter har vurdert at planene ikke vil medføre vesentlige virkninger for Norge, men åpner likevel for at norske myndigheter kan avgi høringsuttalelse til planforslaget. 

Høringsdokumentene finner du i høyremenyen.

Uttalelser skal sendes til post@miljodir.no med kopi til mari.lise.sjong@miljodir.no og hanne.hegseth@miljodir.no.

Det er også mulig å sende uttalelse til Miljødirektoratet, postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim.

Frist for å gi tilbakemelding er 17. august 2018.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Relaterte lenker