Wylfa Newydd Nuclear generation station - varsel etter Espoo-konvensjonen (2017/1077)

Miljødirektoratet har mottatt varsel om planer for et nytt atomkraftanlegg ved Wylfa, Angelsey i det nordlige Wales. Saken er sendt Miljødirektoratet som nasjonalt kontaktpunkt for saker som omfattes av Espoo-konvensjonen om tiltak med grenseoverskridende virkninger.

Britiske myndigheter har vurdert at planene ikke vil medføre vesentlige virkninger for Norge, men åpner likevel for at norske myndigheter kan delta i konsekvensutredningsprosessen. Fristen for å varsle deltakelse er satt til 17. mars 2017, jf. vedlagte dokumenter.

Dersom myndigheter eller andre berørte har merknader til planene og om mulige miljøvirkninger for Norge, finnes saksdokumenter og skjema for å gi elektronisk høringsuttalelse på denne siden. Høringsdokumentene finner du i høyremenyen.

Det er også mulig å sende inn uttalelse skriftlig til Miljødirektoratet, postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim. Høringsuttalelser vil fortløpende bli publisert på Miljødirektoratet.no, med mindre man har uttrykkelig reservert seg mot dette.

Frist for å gi tilbakemelding er 1. mars 2017.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Relaterte lenker