Romlig offshore nettplan for tysk økonomisk sone i Nordsjøen og Østersjøen (2017/8220)

Miljødirektoratet har blitt informert om revisjon av romlig offshore nettplan for tysk økonomisk sone i Nordsjøen og Østersjøen.

Saken er sendt Miljødirektoratet som nasjonalt kontaktpunkt for saker etter Espoo-konvensjonen om konsekvensutredning av tiltak med grenseoverskridende virkninger, og den tilhørende Kiev-protokollen om miljøvurderinger av planer og programmer med grenseoverskridende virkninger.

Berørte parter har anledning til å delta i prosessen. Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i menyen til høyre.

Det er også mulig å sende inn uttalelse skriftlig til Miljødirektoratet, Postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim. Høringsuttalelser vil fortløpende bli publisert på Miljødirektoratet.no, med mindre man uttrykkelig har reservert seg mot dette.

Frist for å gi tilbakemelding til Miljødirektoratet er 20. september 2017.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Norges vassdrags- og energidirektorat

04.10.17

Firma: Norges vassdrags- og energidirektorat

Relaterte lenker