Nasjonal plan for ny vurdering av vannkraft i Sverige – varsel etter Espoo-konvensjonen (2019/6568)

Miljødirektoratet har mottatt varsel om nasjonal plan for ny vurdering av eksisterende vannkraftverk i Sverige. Planen omfatter alternativer til organisering av prosessen (f.eks. alle kraftverk i et nedbørfelt, ett og ett kraftverk osv.) og en tidsplan for når de ulike kraftverk skal ha kommet i gang med revidering av miljøvilkår.

Planen gir også veiledning om avveining mellom hensynet til vannmiljø og hensynet til nasjonal vannkraftforsyning. Konsekvensutredningen vurderer alternativer for organisering opp mot miljø- og energimål. I konsekvensutredningen går det fram hvilke vassdrag som deles med Norge (avsnitt 3.3, s. 12-13). Mulige virkninger for Norge er ikke omtalt. Slike virkninger kan imidlertid ikke utelukkes. Dokumenter i saken finnes i denne lenken.

Saken er sendt Miljødirektoratet som nasjonalt kontaktpunkt for saker som omfattes av Espoo-konvensjonen om tiltak med grenseoverskridende virkninger, og den tilhørende protokollen om grenseoverskridende virkninger av planer.

Dersom myndigheter eller andre berørte parter har synspunkter på planen eller konsekvensutredningen, sendes uttalelse til Miljødirektoratet på post@miljodir.no med kopi til mari.lise.sjong@miljodir.no. Høringsuttalelser vil fortløpende bli publisert på Miljødirektoratet.no, med mindre man har uttrykkelig reservert seg mot dette.

Frist for å gi tilbakemelding er 25. juni 2019.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Relaterte lenker