Gruvevirksomhet ved Kaunisvaara i Pajala kommune i Sverige – varsel etter Espoo-konvensjonen (2019/2158)

Miljødirektoratet har mottatt varsel om søknad om ny tillatelse for gruvevirksomhet ved Kaunisvaara i Pajala kommune i Sverige. Søknaden omfatter fortsatt og økt virksomhet. Transport av jernmalmskonsentrat foreslås gå fra Kaunisvaara til Svappavara for omlasting til jernbane for videre transport til Narvik havn.

Saken er sendt Miljødirektoratet som nasjonalt kontaktpunkt for saker som omfattes av Espoo-konvensjonen om tiltak med grenseoverskridende virkninger. Mulige virkninger for Norge vil være knyttet til transport av jernmalmkonsentrat og retur av tomme vogner mellom grensen og Narvik havn. Dokumenter i saken finnes i høyremenyen på denne siden.

Dersom myndigheter eller andre berørte parter ønsker å delta i den videre prosessen knyttet til tillatelse, har synspunkter på hva som bør inngå i den kommende konsekvensutredningen eller for øvrig har merknader til planene, sendes uttalelse til Miljødirektoratet på post@miljodir.no med kopi til hanne.hegseth@miljodir.no.og mari.lise.sjong@miljodir.no. Høringsuttalelser vil fortløpende bli publisert på Miljødirektoratet.no, med mindre man har uttrykkelig reservert seg mot dette.

Frist for å gi tilbakemelding er 1. mars 2019.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Relaterte lenker