Blå oversiktsplan for Norra Bohuslän (2018/4262)

Miljødirektoratet er blitt informert om pågående oversiktsplanlegging i sjøen utenfor kommunene Strömstad, Tanum, Sotenäs og Lysekil i den nordlige delen av Bohuslän i Sverige. Planen grenser mot Norge fra Krokstrand ved Iddefjordens indre del og ut til territorialgrensen i sjøen vest for Kosterøyene. Formålet med planen er å etablere et verktøy for å styre utnyttelsen av felles ressurser.

De fire svenske kommunene samarbeider om en oversiktsplan for kystvannområder som ligger innenfor de respektive kommunegrensene. Et tidligere planforslag var på høring våren 2017. Forslaget som nå er på høring omfatter plankart og planbeskrivelse, herunder konsekvensutredning.

Saken er sendt Miljødirektoratet som nasjonalt kontaktpunkt for saker som omfattes av Espoo-konvensjonen om tiltak med grenseoverskridende virkninger, og den tilhørende Kiev-protokollen om planer med grenseoverskridende virkninger.

Dersom myndigheter, interesseorganisasjoner eller andre berørte har synspunkter på planforslaget eller konsekvensutredningen, finnes saksdokumenter på tillvaxtbohuslan.se/bla-op/utstallning-bla-op/.

Brev fra Naturvårdsverket ligger i høyremenyen.

Frist for uttalelse er 15. mai 2018. Uttalelsen sendes på grunn av kort frist direkte til registrator@naturvardsverket.se (merket NV-02702-18) og til Strömstad kommune ks@stromstad.se (merket Blå ÖP), med kopi til post@miljodir.no og mari.lise.sjong@miljodir.no.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Relaterte lenker