Søker om genmodifisert soya (2015/9902)

Søknad EFSA/GMO/NL/2013/120 under EU-forordning 1829/2003 fra CropScience LP og M.S. Technologies, LLC sendes på høring. Søknaden gjelder genmodifisert soya FG72xA5547-127.

Ifølge søknaden er FG72xA5547-127 toleranse mot sprøytemidler med glufosinat-ammonium, glyfosat og isoxaflutole. Det søkes om godkjenning til bruksområdene mat, fôr, import og prosessering. Søker er CropScience LP og M.S. Technologies, LLC.

Høringsfristen til Miljødirektoratet er 2. november 2015.

Organisme: Soya (Glycine max)

Produktets navn (event): FG72xA5547-127

Søker: Bayer CropScience LP og M.S. Technologies, LLC

Søknaden gjelder bruksområdene;

  • Genmodifiserte planter til bruk i mat
  • Mat som består av eller inneholder genmodifiserte planter
  • Mat produsert fra genmodifiserte planter eller inneholdende ingredienser produsert fra genmodifiserte planter
  • Genmodifiserte planter for bruk i fôr
  • Fôr som inneholder eller består av genmodifiserte planter
  • Fôr produsert fra genmodifiserte planter
  • Andre produkter enn mat og fôr som består av eller inneholder genmodifiserte planter
  • Import og prosessering av genmodifiserte planter                                                                  

Sentrale innsatte sekvenser og sekvensenes funksjon:

Symbol

Navn

Kilde

Funksjon

pat

phosphinothricin N-acetyltransferase

Streptomyces

viridochromogenes

Gir ifølge søknaden plantene toleranse mot sprøytemidler med glufosinat-ammonium

bla

beta lactamase

 

E. coli

Gen som koder for resistens mot antibiotika. Genet er ifølge søker ikke aktivt.

2mepsps

5-enol-pyruvysikimat-3-fosfatsyntetase

Zea mays

Gir ifølge søknaden plantene toleranse mot plantevernmidler med glyfosat.

hppdPfW336

4-hydroksyfenyl-pyruvatdioksygenase

Pseudomonas fluorescens

Gir ifølge søknaden plantene toleranse mot plantevernmidler med isoxaflutole.

Se sammendraget av søknaden for fullstendig oversikt over innsatte sekvenser.

Status i Norge: FG72xA5547-127 og foreldrelinjene FG72 og A5547-127 er ikke godkjent for noen bruksområder i Norge.

Status i EU: FG72xA5547-127 er ikke godkjent for noen bruksområder i EU. Foreldrelinjene FG72 og A5547-127 er godkjent for bruksområdene import, prosessering, mat og fôr.

Status for øvrig: FG72xA5547-127 er ikke godkjent for noen bruksområder i noen tredjeland.

Lenke til sammendrag av søknaden, samt annen informasjon relatert til produktet er lagt ut på http://www.miljodirektoratet.no/horing2015-9902. Miljødirektoratet ber om kommentarer/synspunkter knyttet til produktets helse- og miljøvirkninger samt etiske forhold, eventuell samfunnsmessig nytteverdi og forhold relatert til produktets innvirkning på bærekraftig utvikling. Eventuelle spørsmål vedrørende søknaden og høringen kan rettes til diem.hong.thi.tran@miljodir.no.

Høringsdokumentene finner du i høyremenyen.

Vi ber om at høringssvar legges inn i elektronisk skjema på http://www.miljodirektoratet.no/horing2015-9902. Svar kan også sendes pr. e-post til post@miljødirektoratet.no eller pr. post til Miljødirektoratet, Postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim.

Svaret må merkes 2015/9902 og være Miljødirektoratet i hende senest 2. november 2015.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

GenØk - Senter for Biosikkerhet

02.11.15

Firma: GenØk - Senter for Biosikkerhet

Nettverk for GMO-fri mat og fòr: Høring GMO

02.11.15

Firma: Nettverk for GMO-fri mat og fòr

Norges Miljøvernforbund

15.10.15

Firma: Norges Miljøvernforbund

Tema

Relaterte lenker