Søker om genmodifisert oljerapslinje (2017/781)

Offentlig høring av fornyelsessøknad EFSA-GMO-RX-002 om markedsføring av den genmodifiserte oljerapslinjen GT73 under Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1829/2003 av 22. september 2003 om genmodifiserte næringsmidler og fôrvarer.

I Norge reguleres bruken av levende genmodifiserte organismer (GMO) av genteknologiloven. Denne høringen angår disse. Prosesserte produkter fra GMO reguleres av matloven og omfattes ikke av denne høringen.

Ifølge søknaden har linjen fått innført herbicidtoleranse mot glyfosat. Det søkes om fornyet godkjennelse av bruksområdene fôr og andre produkter enn mat og fôr. Søker er Monsanto Europe S.A.

Høringsfristen til Miljødirektoratet er 6. mars 2017.

Miljødirektoratet ber om kommentarer knyttet til produktets helse- og miljøvirkninger samt etiske forhold, eventuell samfunnsmessig nytteverdi og innvirkning på bærekraftig utvikling.

Det er flere forskjellige godkjennelser og søknader om GT73 under ulike regelverk i EU. Denne søknaden er en fornyelse notifisert under forordning 1829/2003 av en godkjennelse som ble gitt under utsettingsdirektivet 2001/18/EF (se Kommisjonsbeslutning i høyremenyen). Sammendrag for fornyelsessøknaden var ikke tilgjengelig, men søknadssammendraget for 2014-søknaden av samme linje kan benyttes.

Eventuelle spørsmål vedrørende søknaden og høringen kan sendes til post@miljodir.no. Henvendelser må merkes med 2017/781.

Vi ber om at høringssvar legges inn i elektronisk skjema på denne siden. Svar kan også sendes pr. e-post til post@miljodir.no eller pr. post til Miljødirektoratet, Postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim. Svaret må merkes 2017/781 og være Miljødirektoratet i hende senest 6. mars 2017.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Bioteknologirådet

22.03.17

Firma: Bioteknologirådet

Genøk-Senter for biosikkerhet

08.03.17

Firma: Genøk-Senter for biosikkerhet

Norges Miljøvernforbund: 2017/781

21.02.17

Firma: Norges Miljøvernforbund

Havforskningsinstituttet

09.02.17

Firma: Havforskningsinstituttet

Tema

Relaterte lenker