Søker om genmodifisert nellik (2018/9473)

Søknad om fornyet godkjenning - fornyelsessøknad C/NL/06/01_001 fremmet under direktiv 2001/18/EF om import, distribusjon og salg av genmodifisert nellik (Dianthus caryophyllus) 123.8.12 Moonaqua™ er på alminnelig høring.

I Norge reguleres bruken av levende genmodifiserte organismer (GMO) av genteknologiloven. Denne høringen angår disse.

Ifølge søknaden har nelliklinjen fått endret blomsterfarge samt herbicidresistens som seleksjonsmarkør. Det søkes om fornyelse av godkjenning til bruksområdene import, distribusjon og salg. Søker er Suntory Flowers Limited.

Høringsnotatet, fornyelsessøknaden samt annen relevant informasjon relatert til produktet er lagt ut i høyremenyen. Det gjøres oppmerksom på at relevante instanser har blitt bedt om å vurdere søknaden, men at disse viser til tidligere vurderinger av nelliklinjen og har således ingen tilføyelser til fornyelsessøknaden. Se høringsnotatet for mer detaljer.

Miljødirektoratet ber om kommentarer og synspunkter knyttet til produktets helse- og miljøvirkninger samt om etiske forhold, eventuell samfunnsmessig nytteverdi og forhold relatert til produktets innvirkning på bærekraftig utvikling. Eventuelle spørsmål vedrørende søknaden og høringen kan sendes til post@miljodir.no merket med saksnummer 2018/9473.

Vi ber om at høringssvar legges inn i elektronisk skjema tilgjengelig på denne siden. Svar kan også sendes pr. e-post til post@miljodir.no eller pr. post til Miljødirektoratet, Postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim.

Svaret må merkes 2018/9473, og være Miljødirektoratet i hende innen 19. november 2018.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

GenØk-senter for biosikkerhet

26.11.18

Firma: GenØk-senter for biosikkerhet

Norges Miljøvernforbund: 2018/9473

16.10.18

Firma: Norges Miljøvernforbund

Relaterte lenker