Søker om genmodifisert mais (2017/5588)

Offentlig høring av søknad EFSA-GMO-NL-2013-113 om markedsføring av den genmodifiserte maislinjen MON89034 × 1507 × MON88017 × 59122 × DAS-40278-9 under Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1829/2003 av 22. september 2003 om genmodifiserte næringsmidler og fôrvarer.

I Norge reguleres bruken av levende genmodifiserte organismer (GMO) av genteknologiloven. Denne høringen angår disse. Prosesserte produkter fra GMO reguleres av matloven og omfattes ikke av denne høringen.

Ifølge søknaden har linjene fått innført herbicidtoleranse mot glyfosat, glufosinat-ammonium, 2,4-D og enkelte aryloksyfenoksypropionater samt resistens mot enkelte insektskadegjørere i Lepidoptera-ordenen og Coleoptera-ordenen. Det søkes om godkjennelse av bruksområdene mat, fôr, import og prosessering. Søker er Monsanto Europe S.A./N.V. på vegne av Monsanto Company, MI, USA.

Høringsfristen til Miljødirektoratet er 7. august 2017.

Miljødirektoratet ber om kommentarer knyttet til produktets helse- og miljøvirkninger samt etiske forhold, eventuell samfunnsmessig nytteverdi og innvirkning på bærekraftig utvikling.

Mer informasjon om søknaden finner du i høringsbrevet og i søknadssammendragene i høyremenyen.

Eventuelle spørsmål vedrørende søknaden og høringen kan sendes til post@miljodir.no. Henvendelser må merkes med 2017/5588.

Vi ber om at høringssvar legges inn i elektronisk skjema på denne siden. Svar kan også sendes pr. e-post til post@miljodir.no eller pr. post til Miljødirektoratet, Postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim. Svaret må merkes 2017/5588 og være Miljødirektoratet i hende senest 7. august 2017.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

GenØk

07.08.17

Firma: GenØk

Norges Miljøvernforbund: 2017/5588

04.07.17

Firma: Norges Miljøvernforbund

Tema

Relaterte lenker