Søker om genmodifisert mais (2016/6018)

Søknad EFSA-GMO-NL-2016-131 under Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1829/2003 av 22. september 2003 om genmodifiserte næringsmidler og fôrvarer er på offentlig høring. Søknaden gjelder genmodifisert mais MON 87427 x MON 89034 x MIR162 x NK603.

I Norge reguleres bruken av levende genmodifiserte organismer (GMO) av genteknologiloven. Denne høringen angår disse. Prosesserte produkter fra GMO reguleres av matloven og omfattes ikke av denne høringen. 

I følge søknaden er maislinjen gjort tolerant mot plantevernmidler inneholdende glyfosat, og er resistent mot flere insektsarter i Lepidopteraordenen. Det søkes om godkjenning til bruksområdene mat, fôr, import og prosessering. Søker er Monsanto Company. Høringsfristen til Miljødirektoratet er 26. august 2016.

Miljødirektoratet ber om kommentarer knyttet til produktets helse- og miljøvirkninger samt etiske forhold, eventuell samfunnsmessig nytteverdi og innvirkning på bærekraftig utvikling.

Mer informasjon om søknaden finner du i høringsbrevet og i sammendraget av søknaden i høyremenyen. Eventuelle spørsmål vedrørende søknaden og høringen kan sendes til post@miljodir.no. Henvendelser må merkes med 2016/6108.

Vi ber om at høringssvar legges inn i elektronisk skjema på denne siden. Svar kan også sendes pr. e-post til post@miljodir.no eller pr. post til Miljødirektoratet, Postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim. Svaret må merkes 2016/6108 og være Miljødirektoratet i hende senest 26.august 2016.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

GenØK-Senter for biosikkerhet

30.08.16

Firma: GenØK-Senter for biosikkerhet

Norges Miljøvernforbund: 2016/6108

25.08.16

Firma: Norges Miljøvernforbund

Tema

Relaterte lenker