Søker om genmodifisert mais (2016/2722)

Søknad EFSA/GMO/NL/2015/127 under Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1829/2003 av 22. september 2003 om genmodifiserte næringsmidler og fôrvarer er på offentlig høring. Søknaden gjelder genmodifisert mais 1507 x MIR162 x MON810 x NK603.

I Norge reguleres bruken av levende genmodifiserte organismer (GMO) av genteknologiloven. Denne høringen angår disse. Prosesserte produkter fra GMO reguleres av matloven og omfattes ikke av denne høringen. 

I følge søknaden er maislinjen motstandsdyktig overfor larvestadiet til flere arter i sommerfuglordenen Lepidoptera. Maislinjen er også gjort tolerant mot plantevernmidler inneholdende glyfosat og glufosinat-ammonium. Det søkes om godkjenning til bruksområdene mat, fôr, import og prosessering. Søker er Pioneer Hi-Bred International, Inc. Høringsfristen til Miljødirektoratet er 18. april 2016.

Lenke til sammendrag av søknaden, samt annen informasjon relatert til produktet er lagt ut på http://www.miljodirektoratet.no/horing2016-2722. Miljødirektoratet ber om kommentarer/synspunkter knyttet til produktets helse- og miljøvirkninger samt etiske forhold, eventuell samfunnsmessig nytteverdi og forhold relatert til GM-plantens innvirkning på bærekraftig utvikling. 

Mer informasjon om søknaden finner du i høringsbrevet og i sammendraget av søknaden i høyremenyen.

Vi ber om at høringssvar legges inn i elektronisk skjema på http://www.miljodirektoratet.no/horing2016-2722. Svar kan også sendes pr. e-post til post@miljodir.no eller pr. post til Miljødirektoratet, Postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim.

Svaret må merkes 2016/2722 og være Miljødirektoratet i hende senest 18. april 2016.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Vitenskapskomiteen for mattrygghet

12.05.16

Firma: Vitenskapskomiteen for mattrygghet

Bioteknologirådet

02.05.16

Firma: Bioteknologirådet

GenØk

20.04.16

Firma: GenØk

Nettverk for GMO-fri mat og fòr: 2015-127

18.04.16

Firma: Nettverk for GMO-fri mat og fòr

Norges Miljøvernforbund

13.04.16

Firma: Norges Miljøvernforbund

Tema

Relaterte lenker