Søker om genmodifisert mais (2016/11192)

Offentlig høring om søknad EFSA-GMO-NL-2013-112 om markedsføring av genmodifisert mais MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 under Europaparlamentets- og Rådsforordning (EF) nr. 1829/2003 av 22. september 2003 om genmodifiserte næringsmidler og fôrvarer.

I Norge reguleres bruken av levende genmodifiserte organismer (GMO) av genteknologiloven. Denne høringen angår disse. Prosesserte produkter fra MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 reguleres av matloven og omfattes ikke av denne høringen.

Ifølge søknaden har maislinjen fått innført resistens mot flere insektarter i Lepidoptera-ordenen, samt toleranse mot plantevernmidler som inneholder virkestoffene glyfosat, glufosinat-ammonium, 2,4-D og aryloksyfenoksypropionater. Det søkes om godkjenning til bruksområdene mat, fôr, import og prosessering. Søker er Dow AgroSciences LLC.

Høringsfristen til Miljødirektoratet er 6. februar 2017.

Miljødirektoratet ber om kommentarer knyttet til produktets helse- og miljøvirkninger samt etiske forhold, eventuell samfunnsmessig nytteverdi og innvirkning på bærekraftig utvikling.

Mer informasjon om søknaden finner du i høringsbrevet og i sammendraget til søknaden i høyremenyen. Eventuelle spørsmål vedrørende søknaden og høringen kan sendes til post@miljodir.no. Henvendelser må merkes med 2016/11192.

Vi ber om at høringssvar legges inn i elektronisk skjema på denne siden. Svar kan også sendes pr. e-post til post@miljodir.no eller pr. post til Miljødirektoratet, Postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim. Svaret må merkes 2016/11192 og være Miljødirektoratet i hende senest 6. februar 2017.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Norges Miljøvernforbund

14.03.17

Firma: Norges Miljøvernforbund

GenØk - Centre for Biosafety

07.02.17

Firma: GenØk - Centre for Biosafety

Nettverk for GMO-fri mat og fôr: GM mais

06.02.17

Firma: Nettverk for GMO-fri mat og fôr

Veterinærinstituttet

03.02.17

Firma: Veterinærinstituttet

Tema

Relaterte lenker