Søker om genmodifisert mais (2015/11039)

Søknad EFSA/GMO/NL/2013/124 under EU-forordning 1829/2003 er på offentlig høring. Søknaden gjelder genmodifisert mais MON87411.

Ifølge søknaden er den genmodifiserte maislinjen motstandsdyktig overfor enkelte skadegjørere i billeslekten Diabrotica og tolerante overfor plantevernmidler med glyfosat. Det søkes om godkjenning til bruksområdene mat, fôr, import og prosessering. Søker er Monsanto Company. Høringsfristen til Miljødirektoratet er 12. november 2015.

Organisme: Mais (Zea mays L.)

Produktets navn (event): MON87411

Søker: Monsanto Company

Lenke til sammendrag av søknaden, samt annen informasjon relatert til produktet er lagt ut på http://www.miljodirektoratet.no/horing2015-11039. Miljødirektoratet ber om kommentarer/synspunkter knyttet til produktets helse- og miljøvirkninger samt etiske forhold, eventuell samfunnsmessig nytteverdi og forhold relatert til produktets innvirkning på bærekraftig utvikling. Eventuelle spørsmål vedrørende søknaden og høringen kan rettes til diem.hong.thi.tran@miljodir.no.

Mer informasjon om søknaden finner du i høringsbrevet og i sammendraget av søknaden i høyremenyen.

Vi ber om at høringssvar legges inn i elektronisk skjema på http://www.miljodirektoratet.no/horing2015-11039. Svar kan også sendes pr. e-post til post@miljodir.no eller pr. post til Miljødirektoratet, Postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim.

Svaret må merkes 2015/11039 og være Miljødirektoratet i hende senest 12. november 2015.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

GenØk

13.11.15

Firma: GenØk

Norges Miljøvernforbund

11.11.15

Firma: Norges Miljøvernforbund

Norges Miljøvernforbund: 2015/11039

10.11.15

Firma: Norges Miljøvernforbund

Tema

Relaterte lenker