Monsanto Company søker om godkjenning av genmodifisert soya MON 87751 (2015/1816)

Søknad EFSA/GMO/ NL/2014/121 under EU-forordning 1829/2003 sendes med dette på offentlig høring. Søknaden gjelder genmodifisert soya MON 87751, som ifølge søknaden gir plantene beskyttelse mot angrep fra larver innen orden Lepidoptera. Det søkes om godkjenning til bruksområdene mat, fôr, import og prosessering. Søker er Monsanto Company. Høringsfristen til Miljødirektoratet er 2. april 2015.

Organisme: Soya (Glycine max)
Produktets navn (event): MON 87751
Søker: Monsanto Company


Søknaden gjelder bruksområdene;

  • Genmodifiserte planter til bruk i mat
  • Mat som består av eller inneholder genmodifiserte planter
  • Mat produsert fra genmodifiserte planter eller inneholdende ingredienser produsert fra genmodifiserte planter
  • Genmodifiserte planter for bruk i fôr
  • Fôr som inneholder eller består av genmodifiserte planter
  • Fôr produsert fra genmodifiserte planter
  • Andre produkter enn mat og fôr som består av eller inneholder genmodifiserte planter
  • Import og prosessering av genmodifiserte planter

 Sentrale innsatte sekvenser og sekvensenes funksjon:

Symbol Navn Kilde Funksjon
Cry1A.105   Bacillus
thuringiensis
Gir ifølge søknaden plantene beskyttelse mot angrep fra larver innen orden Lepidoptera
Cry2Ab2   Bacillus
thuringiensis
Gjør ifølge søknaden plantene beskyttelse mot angrep fra larver innen orden Lepidoptera

Se sammendraget av søknaden for fullstendig oversikt over innsatte sekvenser.

Status i Norge: MON 87751er ikke godkjent for noen bruksområder i Norge.
Status i EU: MON 87751 er ikke godkjent for noen bruksområder i EU.
Status for øvrig: Ifølge søknaden er det søkt om godkjenning i USA, Canada og Argentina. Det skal søkes om godkjenning i land som importerer betydelige mengder soya og som har et regulatorisk godkjenningssystem på plass. I tillegg, hvor det er hensiktsmessig, er det også planlagt å søke om godkjenning i land som importerer betydelige mengder soya, men som ikke har et formelt regulatorisk godkjenningssystem på plass. MON 87751 ikke godkjent for noen bruksområder i noen tredjeland.

Lenke til sammendrag av søknaden, samt annen informasjon relatert til produktet er lagt ut på http://www.miljodirektoratet.no/horing2015-1816. Miljødirektoratet ber om
kommentarer/synspunkter knyttet til produktets helse- og miljøvirkninger samt etiske forhold, eventuell samfunnsmessig nytteverdi og forhold relatert til produktets innvirkning på bærekraftig utvikling. Eventuelle spørsmål vedrørende søknaden og høringen kan rettes til diem.hong.thi.tran@miljodir.no.

Høringsdokumentene finner du i høyremenyen.

Vi ber om at høringssvar legges inn i elektronisk skjema på
http://www.miljodirektoratet.no/horing2015-1816. Svar kan også sendes pr. e-post til post@miljodir.no eller pr. post til Miljødirektoratet, Postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim.

Svaret må merkes 2015/1816 og være Miljødirektoratet i hende senest 2. april 2015.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Bioteknologirådet

16.04.15

Firma: Bioteknologirådet - ingen kommentarer

Nettverk for GMO-fri mat og fòr

16.04.15

Firma: Nettverk for GMO-fri mat og fòr

GenØk - Senter for Biosikkerhet

07.04.15

Firma: GenØk - Senter for Biosikkerhet

Havforskningsinstituttet: MON 87751 Soya

27.03.15

Firma: Havforskningsinstituttet

Tema

Relaterte lenker